Yearly Archive 31 december 2022

Kassuul Malt Master Pro 30 liter

Nu Kassuul zijn ‘casserole’ brouwinstallatie naar de Ardèche heeft verhuisd was er toch wel een leegte tijdens de verblijfperiodes in Meise. En omdat een brouwer niet echt kan of wil stilzitten :) werd uitgekeken naar een alternatief om ook hier de brouwactiviteit terug te activeren. Hiertoe werd een brouwketel MaltMaster Pro 35liter aangekocht. Het blijft natuurlijk bier brouwens maar toch enigszins anders dan het traditionele ketelbrouwen. Vooreerst gebeurt het maischen, klaren (läuteren) en koken in één en dezelfde ketel en is er een display van waaruit je de ketel kan aansturen (wattage warmteregeling, temperatuur en tijd). Superdeluxe dus. Ook het volume is anders. Waar bij de gasketelbrouw een 65 liter ketel werd gebruikt om te koken is het volume nu de helft minder. Groot voordeel is dat het nu veel makkelijker is om op je eentje de ketel te heffen. Anderzijds gaan we toch wel iets zuiniger moeten drinken bij deze brouwsels. Maar het eindresultaat gaat zoals altijd via een filter naar het vergistingsvat. En dan is het aan de gist om van deze troep een lekker bier te brouwen. En dat staat nu te vergisten, een Saisongist met een wort op basis van pilsmout en caramout, als hop Nelson Sauvin en bij vlam uit een gift van 2 liter wit druivensap van eigen persing (zongerijpt in onze tuin in de Ardèche) . Ik ben benieuwd wat het wordt, maar slecht smaken kan bijna niet.

Maintenant que Kassuul a déménagé son installation de brassage “cocotte” en Ardèche, il y avait encore un vide pendant les périodes à Meise. Et parce qu’un brasseur ne peut pas ou ne veut pas vraiment rester assis, une alternative a été recherchée pour réactiver l’activité brassicole ici aussi. Une cuve de brassage MaltMaster Pro 35 litres a été achetée à cet effet. Il s’agit bien sûr toujours de brasser de la bière, mais quelque peu différente du brassage traditionnel de la bouilloire. Tout d’abord, le brassage, la clarification (läuteren) et la cuisson ont lieu dans une seule et même bouilloire et il y a un écran à partir duquel vous pouvez contrôler la bouilloire (puissance de contrôle de la chaleur, température et temps). Donc super luxe. Le volume est également différent. Là où une bouilloire de 65 litres était utilisée pour cuisiner avec la bouilloire à gaz, le volume est maintenant réduit de moitié. Le gros avantage est qu’il est maintenant beaucoup plus facile de soulever la chaudière par soi-même. Par contre, il faudra boire un peu plus économiques avec ces infusions. Mais le résultat final, comme toujours, passe par un filtre jusqu’à la cuve de fermentation. Et puis c’est au levain de brasser une bonne bière de ce gâchis. Et voilà qu’est en train de fermenter, une levure de saison avec un moût à base de malt pilsner et de caramout, comme le houblon Nelson Sauvin et à la flamme d’un don de 2 litres de jus de raisin blanc  de notre propre pressurage (mûri dans notre jardin au soleil en Ardèche). Je suis curieux de savoir ce que ça donne, mais il est presque impossible d’avoir un mauvais goût.

Now that Kassuul had moved his “cocotte” brewery to the Ardèche, there was still a void in Meise for periods. And because a brewer can’t or doesn’t really want to sit still :), an alternative has been sought to get the brewing activity going again here as well. A MaltMaster Pro mash tun of 35 liters has been purchased for this purpose. It is of course still about brewing beer, but slightly different from traditional kettle brewing. First of all, brewing, clarification (läuteren) and cooking take place in one and the same kettle and there is a screen from which you can operate the kettle (heat control power, temperature and time). So super luxurious :). The volume is also different. Where cooking used to be done with a 65 liter kettle, the volume has now been halved. The main advantage is that it is now much easier to lift the boiler yourself. On the other hand, it will be necessary to drink a little more economical with these infusions. But the end result, as always, goes through a filter to the fermentation tank. And then it’s sourdough to brew a good beer from this gang. And here’s the ferment, a seasonal yeast with a mash made from pilsner malt and karam malt, like Nelson Sauvin hops and flamed with a gift of 2 liters of white grape juice (aged in our own garden in the sun in the Ardèche) from our own pressing. I’m curious what it will be, but it’s almost impossible to taste bad.

Kassuul Bière Funky&Wild Bier

Het laatste brouwsel is (een beetje ongewild :/) een funky beer geworden. Behalve de toegevoegde gist (tripel) is er na de hoofdgisting door contact met de lucht ook een spontane gist en/of bacterie zich op het bier gaan nestelen. Typisch voor dit verschijnsel is de kaam, net zoals bij sherry. Een biofilm op het wort die er voor zorgt dat het wort afgesloten wordt van verdere of andere indringers. Omdat het bier zeker niet slecht proefde :upside_down_face: (geen azijn, nat karton of andere medicinale smaken) hebben we het voorzichtig overgeheveld naar een bottelvat.

Le dernier brassin est devenu (un peu involontairement :/) une bière funky. En plus de la levure ajoutée (tripel) je viens de constater qu’après la fermentation principale, une levure spontanée et/ou une bactérie se sont également déposées sur la bière en raison du contact avec l’air. La pellicule (kaam) est typique pour ce phénomène, tout comme on le peut constater pour le sherry. Un biofilm sur le moût qui garantit que le moût est isolé des autres intrus. Parce que la bière n’avait certainement pas mauvais goût :upside_down_face: (pas de vinaigre, de carton humide ou d’autres arômes médicinaux), nous l’avons soigneusement transférée dans un récipient d’embouteillage.

The latest brew has become (somewhat unintentionally :/) a funky beer. In addition to the added yeast (tripel), after the main fermentation, a spontaneous yeast and/or bacteria has also settled on the beer due to contact with the air. Typical for this phenomenon is the pellicle, just like sherry wine. A biofilm on the wort ensures that the wort is closed off from further or other intruders. Because the beer certainly didn’t taste bad :upside_down_face: (no vinegar, wet cardboard or other medicinal flavors) we carefully transferred it to a bottling vessel. After a week of fermentation in the bottle, we took the first test. It is a cloudy beer but with a distinct taste in which the citrus esters clearly come to the front.

 

 

 

Na een week vergisting op fles hebben we een eerste proef op de som genomen. Het is een troebel bier maar met een uitgesproken smaak waarbij de citrusesters duidelijk naar voor komen.

Après une semaine de fermentation en bouteille, nous avons fait un premier essai. Elle est devenue une bière trouble mais avec un goût distinct dans lequel les saveurs d’agrumes sont clairement mis en avant.

After a week of fermentation in the bottle, we took the first test. It is a cloudy beer but with a distinct taste in which the citrus esters clearly come to the front.

 

 

 

Nu, vier weken later, een tweede test. Ook hier is er een fijne smaakevolutie merkbaar. Het bier ontwikkelt zich in de richting van een witbier, zachte zurigheid, minder moutig maar met aangename licht bittere afdronk. Schuimstabiliteit is matig, je mag gerust met enige zwier inschenken.

Maintenant, quatre semaines plus tard, un deuxième test. Là aussi on note une belle évolution gustative. La bière évolue dans le sens d’une bière blanche, douce acidité, un peu moins maltée mais bien avec un agréable arrière-goût légèrement amer. La stabilité de la mousse est modérée, vous pouvez verser avec un peu de panache.

Now, four weeks later, a second test. Here too there is a nice evolution in taste. The beer is evolving towards a wheat beer, soft acidity, less malty but with a pleasant slightly bitter aftertaste. Foam stability is moderate, you can pour with a little panache.

In ieder geval een bier dat ik niet meer zal kunnen na brouwen :anguished_face:, de natuur kan je niet bevelen.

En tout cas, une bière que je ne pourrai plus brasser :anguished_face:, la nature ne se laisse pas commander.

However, a beer that I will no longer be able to brew exactly the same a second time :anguished_face: , nature cannot order from you.

 

Kassuul in Ardèche – Kassuul en Ardèche

Het is een lange tijd stil geweest bij Kassuul. De brouwactiviteiten hebben een hele tijd stilgelegen door de verhuis van de brouwtoestellen naar de Ardèche waar Kassuul een nieuwe thuis heeft gevonden.

C’est calme depuis pas mal de temps chez Kassuul. Malheureusement, les activités brassicoles sont à l’arrêt depuis un peu en raison du déménagement du matériel brassicole en Ardèche, où Kassuul a trouvé un nouveau foyer.

 

Maar voordat de brouwerij kon ingericht worden moest de woonst van de boerderij eerst flink verbouwd worden. En dat had nu even voorrang op het brouwen. Maar na een goede anderhalf jaar klussen, verven, beton gieten enz. kon dan toch een eerste bier gebrouwen worden.

Mais avant que la brasserie puisse être reconstruite, il a fallu la rénover la maison de habitation en profondeur. Et cela prenait désormais le pas sur le brassage. Mais après presqu’ un an et demi de bricolage, peinture, coulage de béton etc. une première bière a pu être brassée.

De brouwerij is nu ingericht in een deel van de vroegere koeienstal en de sfeer van het echte artisanale ‘farmbrew’ is absoluut aanwezig. Af is de brouwplaats nog niet helemaal, maar bier brouwen zal ongetwijfeld wel lukken.

La brasserie est maintenant installée dans une partie de l’ancienne étable et l’ambiance de la véritable “farmbrew” artisanale est bien présente. Le site de brassage n’est pas encore complètement terminé, mais le brassage de la bière réussira sans aucun doute.

 

 

Kassuul Garagebrouw 2 – Brassin Garage 2

Even een korte update van de garagebrouw. Bij het einde van de vergisting was het soortelijk gewicht 1001😃 (bij aanvang was het SG 1064) en werd er gebotteld.

Het resultaat was 2 magnum flessen van 150 cl en 55 flessen van 75 cl. Nu nog een drietal weken geduld om het bier te laten hergisten op fles en dan gaan we proeven😋

Juste une mise à jour rapide sur la bière de garage. À la fin de la fermentation, la gravité spécifique était de 1001😃 (au début c’était 1064) et il a été mis en bouteille.

Le résultat donc était 2 bouteilles magnum 150 cl et 55 bouteilles de 75 cl. Maintenant encore trois semaines de patience pour terminer la refermentation en bouteille, puis nous allons déguster 😋

 

 

Kassuul garagebrouw – Kassuul brassin garage

Terug naar de plaats waar het eerste bier van Kassuul 😊 werd gebrouwen. Toen had de brouwerij nog geen naam en werden de bieren Kafaar en Fafoul uit het vergistingsvat toentertijd op fles gebotteld (we spreken van het jaar 2016).

Dus werd het vorige Paaszondag nog eens ouderwets gezellig druk in de huiselijke garage. Een hoek werd vrijgemaakt voor de ketels en ja, ook zo werd het een plezante bezigheid.

Verschillende buren kwamen een kijkje nemen (en een glaasje proeven), gezelligheid troef 😊.

Voor dit recept werden verschillende mouten gebruikt (hoofdzakelijk gerst maar ook spelt, cara en pale-ale), dit in combinatie met de hop cascade (‘single hop’).

Inmiddels staan er 48 liter te vergisten op de gist ‘Belle Saison’ (de vergisting werd begonnen op 20°C om daarna laten oplopen naar 25°C, iedere dag een graadje erbij). Het waterslot borrelt na een week nog steeds om de halve minuut, echt wel een vinnig ding dus die ‘Belle Saison’ 😊).

Retour à l’endroit où la première bière Kassuul a été brassée 😊. A cette époque, la brasserie n’avait pas encore de nom et les bières Kafaar et Fafoul issues de la cuve de fermentation furent embouteillées à cette époque (on parle de l’année 2016)

Ainsi, le dimanche de Pâques dernier, il y avait encore une fois une activité bien amusante dans notre garage de la maison . Un coin a été dégagé pour les cuves de brassage et oui, c’est aussi devenu une activité agréable.

Différents malts ont été utilisés dans la recette (surtout orge mais aussi épeautre, pale-ale, cara), ceci avec les houblons de la cascade (‘single hop’).

Plusieurs voisins sont venus jeter un œil (et déguster un verre), l’ambiance était parfait 😊.

Il y a maintenant 48 litres de la bière jeune qui est en train de fermenter sur la levure ‘Belle Saison’ (la fermentation a été démarrée à 20°C puis augmentée à 25°C en ajoutant un degré chaque jour). Par le barboteur échappe après une semaine encore toutes les trente secondes une petite bulle de gaz , la  ‘Belle Saison’ est vraiment une levure rapide 😊)

Kassuul Tripel de Luxe 😋😋😋

Vorige week de vaten waarin de biertjes aan het vergisten waren op fles getrokken 😊

Naast ons tarwebier (en het tarwe-framboos bier) hebben we tevens 45 liter Kassuul Tripel de Luxe gebotteld.

Onze tripel werd vergist met de Westmalle gist (M31 Mangrove Jack korrelgist, een diastaticus gist die heel graag alle suikers lust) en dit heeft toch wel even geduurd …

Gebrouwen op 13/01/2022 heeft het immers tot 27/03/22 geduurd vooraleer de vergisting helemaal afgelopen was. Na het brouwen gestart op begin SG (soortelijk gewicht) 1064 heeft het dus 10 weken geduurd om te eindigen op een eind SG van 1002.  De kleur was mooi helder en goudgeel met een heerlijke geur 😊. Na hergisten op fles zal het alcoholgehalte 8,6% bedragen, dus genieten maar met mate.

Nu juist nog enkele weken wachten om een eerste fles te proeven 🍻 maar ik ben echt wel benieuwd 😋.

La semaine dernière, les fûts dans lesquels fermentaient les bières ont été mis en bouteille.

En plus de notre bière de blé (et de la bière de blé-framboise) nous avons également embouteillé 45 litres de la Tripel de Luxe 😊

Notre tripel a été fermenté avec la levure Westmalle (levure de grain M31 Mangrove Jack, une levure diastasique qui aime vraiment tous les sucres) et cela a pris pas mal du temps …

Brassée le 13/01/2022, il a fallu attendre le 27/03/22 pour que la fermentation soit complètement terminée.

Après le début du brassage à DI (densité initiale) 1064, il a fallu 10 semaines pour aboutir à un DF (densité finale) de 1002. La couleur était belle, tres claire et jaune doré avec un parfum merveilleux 😊. Après refermentation en bouteille, la teneur en alcool sera de 8,6%, à consommer avec modération donc .

Reste maintenant à attendre quelques semaines pour goûter une première bouteille 🍻, mais je suis vraiment curieuse 😋.

Witbier Kassuul Blanche

Deze week plannen we (het moet toch ooit terug zomer worden…) een tarwebier te brouwen. Tarwebier is ook gekend onder de benaming witbier of weizenbier. Nochtans zijn dit twee verschillende types bier. Het ‘Weizenbier’ wordt nog steeds gebrouwen volgens het Duitse ‘Reinheitsgebot’. Dit wil zeggen dat er enkel granen en mouten (minimum 50% tarwe) samen met water en hop mogen gebruikt worden. In de ‘Belgische’ variant met maximum 50% tarwe (vooral bekend van de ‘Witte van Hoegaarden)’ vinden we ook andere ingrediënten terug. Kruiden (koriander, anijs e.a.) en zeste van citrusvruchten worden hierbij gebruikt.

Omdat Kassuul toch wel graag een beetje zijn eigen ding doet zal het (hopelijk)  ‘the best of both worlds’ worden waarbij we 45% tarwemout zullen combineren met 45% gerstemout, 5% speltmout en 5% haver. Om te vermijden dat het filterbed na het maischen ‘dichtslaat’ (tarwe heeft zo goed als geen zemelen die een vlotte filtering toelaten) zal er een kleine (smaakneutrale) hoeveelheid rijsthulzen toegevoegd worden.

Kruiden laten we achterwege omdat we het fruitige smaakprofiel van de Amerikaanse hop Cascade en Citra willen laten primeren. Voor de gist kiezen we korrelgist Belgian Wit (M21). Met 7,5% alcohol gaat het iets hoger dan bij een traditioneel Belgisch Witbier.

Is het dus een Weizen of een Witbier? Een Kassuul Blanche is de bedoeling, we zullen ons best doen.

En om nog iets meer Craftbrew te maken (alles kan en niets moet, als het maar smaakt en gezonde ingrediënten bevat) gaan we 20 liter van het batch laten vergisten op frambozen. Kassuul Blanche Framboise zal het kindje noemen.

Cette semaine, nous prévoyons (espérons que l’été revient un jour …) de brasser une bière blanche. La bière de blé est également connue sous le nom de Bière Blanche (Witbier) ou Weizenbier. Cependant, ce sont deux types de bière différents. ‘Weizenbier’ est toujours brassée selon les précautions Allemande (le ‘Reinheitsgebot’). Cela signifie que seuls les céréales et les malts (minimum 50 % de blé) peuvent être utilisés et en plus l’eau et du houblon. Dans la variante ‘Belgian’ avec un maximum de 50% de blé (principalement connu par la ‘Witte van Hoegaarden)’ on trouve aussi d’autres ingrédients. Des herbes (coriandre, anis, etc.) et des zestes d’agrumes sont utilisés dans ce type de bière.

Parce que Kassuul aime faire son propre truc, cela deviendra (espérons-le) un peu “le meilleur des deux mondes” où nous combinerons 45% de malt de blé avec 45% de malt d’orge, 5% de malt d’épeautre et 5% d’avoine. Pour éviter que le lit filtrant peut se boucher après ‘empâtage (le blé n’a pratiquement pas de son qui permet un filtrage en douceur), une petite quantité (de goût neutre) de écorces de riz sera ajoutée.

Nous omettons les épices parce que nous voulons que le profil aromatique fruité des houblons américains Cascade et Citra prévale. Pour la levure, nous choisissons la levure Belge Wit (M21). Avec un taux de 7% d’alcool, elle est légèrement supérieure à une Witbier traditionnelle.

Alors est-ce une Weizen ou une Witbier ? Difficile à repondre: une Kassuul Blanche est l’objectif, pour cela nous ferons de notre mieux.

Et pour faire encore plus ‘Craftbrew’ (ce qui veut dire que tout est possible et rien ne devrait, tant qu’il a du goût et la bière contient que des ingrédients sains), nous allons faire fermenter 20 litres du brassin sur des framboises. Kassuul Blanche Framboise nommera ce bébé.