Kassuul bieren

  • Omdat de micro(hobby)brouwerij enkel in zijn vrije tijd momenten brouwt beperken we ons tot (wat we zelf noemen) bier uit het meer speciale gamma. Vier (standaard) bieren werden (actueel) na een aantal testbrouwsels goedgekeurd.
  • Puisque la micro(amateur)brasserie ne peut brasser uniquement dans son temps libre elle se limite aux bières (ce qu’on appelle nous même) du gamme spéciale. Quatre bières (de standard) ont été approuvées après quelques brassin d’essaye.

Het brouwen gebeurt manueel. Eerst wordt het mout geschroot.

Le brassage se fait manuel. D’abord on concasse grossièrement le malt.

Daarna gaan we filteren en spoelen. We tappen het wort af, spoelen naar het einde toe om vervolgens dit sop (de ‘wort’) opnieuw te gaan koken (60 tot 90 minuten . Hierbij voegen we de hop toe die zo voor de nodige bitterheid en aroma zorgt.

Puis le filtrage et rinçage se font. Drainer la liquide (le moût), rinçage sur la partie solide qui reste dans la casserole (la drêche) et puis la cuisson (de 60 à 90 minutes). Là on ajoute les houblons qui donnent l’amertume et l’arôme.

Daarna koelen we het wort en voegen (na nogmaals filteren en aftappen naar het vergistingsvat) de gist toe. Deze gist zal tijdens de vergisting zorgen dat de aanwezige suikers worden omgezet naar CO² en alcohol.

Puis le moût est refroidit et après encore une filtrage on ajoute la levure. Elle va transformer pendant la fermentation les sucres présents en CO² et alcool.

Drie weken later ongeveer gaan we dan het bier aftappen en op flessen (33cl. of 75 cl.) trekken. De kroonkurk gaat erop en dan, na een weekje warme kamer, gaan de flessen nog minimaal vier tot acht weken donker en koel lageren om te rijpen en te klaren.

Trois semaines plus tard la bière est mis en bouteilles (33cl. ou 75cl.). Les capsule sont fixées sur les bouteilles et, après une dixième des jours dans une chambre chaude, les bouteilles vont passer pour la maturation entre quatre et huit semaines dans l’obscurité.

bottelen – embouteillage

De Kassuul bieren zijn allen natuurtroebel, niet gefilterd of bewerkt met klaringsmiddelen, bevatten geen schuimverbeteraar. Zij krijgen de tijd om bier te ‘worden’ en zijn (hopen we toch) wat bier zou moeten zijn … ‘echt bier’ 😊

Les bières Kassuul sont troublées de nature, non filtrées ou traitées avec de produits de clarification, ne contiennent pas des produits chimiques pour la mousse. Elles recevront le temps pour devenir ‘de la bière’ et (ce qu’on espère) ce que une bière devrait être … bière ‘comme il faut’ 😊